บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นศ.อก.รับรางวัล “The best poster presentation in Environmental Biotechnology Session”


         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส  อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการจำนวน 4 เรื่อง ในงานประชุม “The 29th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017)”   โดย นายธันยวัฒน์ แก้วสลุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล “The best poster presentation in Environmental Biotechnology Session”  จากการนำเสนอแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “Screening and isolation of thermostable alkaline keratinase producing bacteria from hot spring” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
[post:05 มกราคม 2561 09:32:27] (view: 80)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.