บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษาทันตแพทย์ ชนะเลิศประกวดผลงานวิจัย "Top Award" ในโครงการ The 20th Student Clinician Research Program ประจำปี 2560


            นทพ.สรณ์สิริ ปูชิตภากรณ์  นทพ.รัฐธนันท์ กิตติวัฒนารัตน์  นทพ.อธิยุต เลิศประพัฒน์  นทพ.วิวรรธน์ เกียรติสิน , นทพ.ปฐวี ธนโชติเจริญ และ นทพ.ศิวกร ตุ้ยคัมภีร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงานวิจัยในโครงการ The 20th Student Clinician Research Program จากงานวิจัย เรื่อง "Efficiency of Final Irrigation Using Manual Dynamic Agitation in Smear Layer Removal from Mechanically Prepared Root Canal Walls"  โดยมี ผศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ อาจารย์ ทพญ.ทัดกมล ครองบารมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการครั้งที่ 105 (2/2560) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท Dentsply Sirona (Thailand) โดยมี รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560[post:05 มกราคม 2561 09:31:05] (view: 190)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.