บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


ห้องแล็บพลาสติกชีวภาพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี มอก.2677-2558


        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์ เข้ารับโล่และใบรับรอง “ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558)” ภายใต้โครงการจัดทำกระบวนการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในด้านความปลอดภัย ทั้งของผลงานวิจัยและทรัพยากรที่ใช้ในงานวิจัย

          พิธีมอบโล่และใบรับรองฯ ดังกล่าว จัดขึ้นภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ ซึ่งในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

        ห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่มีคุณภาพสูงในระดับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และภาคเอกชนจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทำให้ได้ผลผลิตเป็นเมล็ดพลาสติกพร้อมจำหน่าย เกรดทางการแพทย์มาตรฐาน ASTM F1925-09 (Standard Specification for Semi-Crystalline Poly (lactide) Polymer and Copolymer Resins for Surgical Implants) ทั้งยังได้รับการรับรองระดับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ หรือ ISO13485 ส่งผลให้เกิดโอกาสในการผลิตเพื่อส่งออกและชดเชยการนำเข้า และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ภายใต้มาตรฐานระดับนานาชาติ  สำหรับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐาน มอก.2677-2558 นี้ ถือว่าห้องปฏิบัติการพลาสติกชีวภาพฯ ของคณะวิทยาศาสตร์ มช. เป็นห้องปฏิบัติการอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสูงนี้
[post:14 กันยายน 2560 09:46:31] (view: 683)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.