งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Hot News

Hot News


House Hold Rice Milling Machine


Rice is element for life existence of people in the whole world. Thailand is a country where there is rice for main consumption. In prime time, there were different kinds of rice for consumption in various regions according to appearance of varieties of rice those have planted in different locals such as northern part and north eastern part favor to consume sticky rice, for central part favor to consume common rice. But that’s not mean people in each region where have been mentioned will not consume only one kind of rice. There is consumption of various kinds of rice that depends on kind of foods those are eaten with rice according to preference of consumers consist of jasmine rice, Kor – Kho sticky rice, Sang-yod rice, Risebery rice, Luem – Pua rice (husband – forgetting rice). In present consumers’ behavior have changed quickly. Many people would like to choose good food for their health such as none - toxic vegetables, brown rice, or clean food or foods those are cooked at least taste for their bodies have consumed most nutrients from rice or vegetables. So, we can see that in present there are various forms of house hold rice milling machine those have been sold in general market. The origin of house hold rice milling machine are in Japan and China. But these machines have been designed to support rice milling in local area those have been used for milling big rice seed. If we used them to mill thin rice seed in South East Asia, we have to mill rice many times in order to remove the cover out as much as we can. So, it does not popular in Thailand. Thus, Lanna Rice Research Center, Chiang Mai University together with faculty members from Faculty of Engineering, Rajchamongkol Lanna Technology University Payap have designed small size rice milling machine for using in house-hold. The qualification of this rice milling machine is its capacity in milling various sizes of rice seeds both big – short rice seed, Japanese rice seeds or long thin rice seed such as Sang – Yod rice seed.This rice milling machine can adjust level of milling both for brown rice and rubbing white rice. Rice that has passed process of milling will be fresh and fruitful of valuable nutrients that will be response to new life stylewiththe design for easy to use. It is movable like other house hold electrical devices. Besides, in the future small house hold rice milling machine that has been designed by Lanna Rice Research Center will be instrument for linking farmer network. And farmers can sell paddy rice for consumer directly without passing windmill or middle man. https://www.cmu.ac.th/researchnewsdetail.php?id=1091&rsstype_id=2


[post:2018-02-07 13:42:53] (view: 80)

News Image

click for enlarge
ตัวอย่างเครื่องสีข้าวครัวเรือนรูปแบบต่างๆ ที่มีออกจำหน่าย
click for enlarge
ตัวอย่างเครื่องสีข้าวครัวเรือนรูปแบบต่างๆ ที่มีออกจำหน่าย
click for enlarge
เครื่องสีข้าวครัวเรือนต้นแบบของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
click for enlarge
เครื่องสีข้าวครัวเรือนต้นแบบของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
click for enlarge
เครื่องสีข้าวครัวเรือนต้นแบบของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.