PR CMU Channel
คลิปวิดีโอ

PR CMU Channel
คลิปวิดีโอ


แนวทางการรับนักท่องเที่ยวจีนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนวทางการรับนักท่องเที่ยวจีนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในรายการข่าวสารล้านนา ทาง FM100
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 น.

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.