PR CMU Channel
คลิปวิดีโอ

PR CMU Channel
คลิปวิดีโอ


รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ ดร. ชนากานต์ พรมอุทัย


อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553

���������ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย นักวิจัยและอาจารย์พิเศษ ประจำสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก ผลงานวิจัย “การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยการเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการ” โดยเข้ารับโล่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2553” ที่ไบเทค บางนา

������� มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มให้มี รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยการสนับสนุนของเครือซิเมนต์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รางวัลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ของไทยที่มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 35 ปี มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี เผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานระดับสากล จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยผู้เสนอควรเป็นผู้วิจัยหลักและเป็นงานที่ทำในประเทศไทย เป็นผู้ทำการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง มีคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สามารถรับชมวีดิทัศน์ผลงานการวิจัยของ ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย ได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/vdo-nstda/1543-2010-08-05-07-24-00

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.