PR CMU Channel
คลิปวิดีโอ

PR CMU Channel
คลิปวิดีโอ


ตัวแรกของโลก "หุ่นยนต์ดินสอ" อ่านภาษามือ ภาษาไทยได้" โดย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.


������������ ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธุ์วิริยะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มช. พร้อมตัวแทนบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวหุ่นยนต์ ”ดินสอ” เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถอ่านภาษามือภาษาไทยได้เป็นตัวแรกของโลก

��������������การสร้างหุ่นยนต์ดินสอตัวแรกของโลกที่สามารถอ่านภาษามือภาษาไทยได้นี้ เป็นงานวิจัยผลงานด้านซอฟต์แวร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ร่วมกับบริษัทซีทีเอเชีย โรโบติกส์ จำกัด โดยใช้เวลาในการพัฒนากว่า 5 ปี โดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน COMPUTATIONAL INTELLIGENCE คือให้หุ่นยนต์จดจำภาษามือที่เป็นภาพเคลื่อนไหว สำหรับใช้สื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย การทำงานของระบบจะมีคำสั่งให้หุ่นยนต์จดจำ โดยเริ่มจากการเก็บและสร้างต้นแบบไว้มากกว่า 4,000 ภาพภาษามือ ก่อนที่ระบบจะถูกสอนให้จำภาพภาษามือเหล่านั้นและถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดว่าคนพิการที่แสดงภาษามือนั้นพูดว่าอะไร

����� ������ “หุ่นยนต์ดินสอตัวนี้เกิดจากแนวคิดที่มีคนสร้างเครื่องแปลภาษามือ แต่ไม่เคยมีใครคิดเครื่องที่จะแปลภาษามือให้ออกมาเป็นคำพูด เราจึงนำแนวคิดนี้มาผลิตเป็นหุ่นยนต์ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทต่อหนึ่งตัว ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าออกแบบซอฟท์เแวร์สำหรับป้อนข้อมูล” ผศ.ดร.ศันสนีย์กล่าว

�������������ผศ.ดร.ศันสนีย์ กล่าวอีกว่า ทีมวิจัยยังจะขยายผลเร่งพัฒนาซอฟท์แวร์ตัวนี้ให้สามารถติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ ที่มีกล้องถ่ายรูปอยู่แล้ว หากการขยายผลโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ จะทำให้ผู้พิการทางการได้ยินในประเทศไทยที่มีประมาณ 118,000 คน จะสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้น เพราะคนทั่วไปสามารถรับรู้ได้ว่าผู้พิการทางหูต้องการจะสื่อสารบอกอะไรกับเรา

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.