งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


University of Mandalay Myanmar visits Chiang Mai University


On 22nd May 2018, Professor Emeritus Avudh Srisukri, M.D., Vice Chairman of University Council, Acting President of Chiang Mai University and Associate Professor Rome Chiranukrom, Acting Vice President for International Relations and Alumni Affairs welcomed Ms. Lwin Lwin Maw and Ms. Mya Nila, Library Assistants, University of Mandalay, Myanmar. On this occasion, the discussion focused about the existing collaboration between CMU Main Library and University of Mandalay’s Library, the CMU Corner @ University of Mandalay.


[post:2018-05-22 15:36:49] (view: 181)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.