งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Public Relations Office, Chiang Mai University, THAILAND

Executive News

Executive News


MoU with Kangwon National University, Republic of Korea


CMU’s Associate Professor Rome Chiranukrom, Vice President for International Relations and Alumni Affairs and Professor Heon Young Kim, President, and delegates from Kangwon National University, Republic of Korea, signed a Memorandum of Understanding between the two universities on May 15, 2018. This MoU aims to foster staff and student exchanges, joint research, exchange of publications and academic information between the two universities.


[post:2018-05-15 15:47:56] (view: 195)

News Image

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.