ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านความเป็นผู้นำ จำนวน 2 ทุน 2.ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จำนวน 2 ทุน 3.ด้านจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 2 ทุน 4.ด้านนวัตกรรมและวิชาการ จำนวน 2 ทุน 5.ด้านความเป็นนานาชาติ จำนวน 2 ทุน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563


[post:10 เมษายน 2563 14:27:47] (view: 188)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.