ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 สำนกงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562


[post:18 ตุลาคม 2562 14:11:44] (view: 36)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.