ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ปรึกษาหารือสนับสนุนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนเหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่ สิรินธร


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้หารือร่วมกับ ดร.วรมน สินสุวรรณ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และผู้อำนวยการโรงเรียนเหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการให้ความช่วยเหลือการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนโรงเรียนเหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่ สิรินธร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานสนับสนุนการสร้างโรงเรียนรวมทั้งการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถม ณ สถานศึกษาแห่งนี้ เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งนส. วชิรา อุปาละ อาจารย์ชาวไทย จากคณะศึกษาศาสตร์ไปสอนภาษาไทยเบื้องต้นให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ พร้อมทั้งรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่อีกด้วย


[post:16 ตุลาคม 2562 13:30:07] (view: 132)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.