ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมและชี้แจงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


         รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และประธานคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระดับคณะ หน่วยงาน เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงสร้างความเข้าใจ ที่จะส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะ/หน่วยงาน จนถึงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:11 มกราคม 2562 16:11:18] (view: 145)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.