ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระบบอำนวยความสะดวกการให้บริการคนต่างด้าวเมืองเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ. พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานและมาตรการ การบริหารจัดการของระบบอำนวยความสะดวกการให้บริการคนต่างด้าว ให้สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย และประทับใจแก่ผู้เข้ารับการบริการ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


[post:09 พฤศจิกายน 2561 15:43:31] (view: 64)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.