ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ทูลเกล้าฯ ถวาย ผ้าไหมยกดอกเชิงหัว-ท้าย ลายดอกฝ้ายคำ (ดอกสุพรรณิการ์)


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นำ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลแผนปฏิบัติงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวาย ผ้าไหมยกดอกเชิงหัว-ท้าย ลายดอกฝ้ายคำ (ดอกสุพรรณิการ์) จากกลุ่มช่างทอ บ้านผายอง อ.ลี้ จ.ลำพูน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต


[post:10 ตุลาคม 2561 13:08:34] (view: 85)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.