ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑/๖๑ "รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 จัดฝึกการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑/๖๑ "รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ เพื่อเป็นการขยายผลการฝึกโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างเข้าใจรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา กว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมอบรม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


[post:10 ตุลาคม 2561 09:45:52] (view: 96)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.