ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติธรรม ถือศีล ทำจิตใจให้สงบ ผ่องใส และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561


[post:10 สิงหาคม 2561 12:39:40] (view: 81)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.