ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประชุมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบคลังข้อสอบหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี


รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และคณะฯ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่มาประชุมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบคลังข้อสอบหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุม หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561


[post:10 สิงหาคม 2561 11:49:22] (view: 71)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.