ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก from Wenzhou Medical University, P.R. China รุ่นที่ 2


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Assistant Professor LIN HONG and Students from Wenzhou Medical University, P.R. China และนักศึกษา รุ่นที่ 2 ในโอกาสที่มาเข้าร่วมโครงการ WMU-CMU SEED Program@Chiang Mai ณ ห้องประชุม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561


[post:10 สิงหาคม 2561 11:48:23] (view: 113)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.