ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีเปิด ตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต โรงพยาบาลสงฆ์แห่ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวาย สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิด ตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต โรงพยาบาลสงฆ์แห่ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศาสตราจารย์ นพ.บรรณากิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ถวายการต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:11 กรกฎาคม 2561 15:03:42] (view: 382)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.