ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การอบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจําปี 2561


ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจําปี 2561 (สําหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในส่วนของผู้ตรวจประเมิน ที่มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินแล้ว และผู้ประเมินใหม่) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวทางการตรวจประเมินและการให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน โดยการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินคุณภาพองค์กรจากกรณีศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561


[post:09 กรกฎาคม 2561 08:48:39] (view: 162)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.