ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา


ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม จากสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายในงานมีการนำเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิธีการดำเนินงานด้านวิชาการ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ด้านศิลปวัฒนธรรมกับผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:06 กรกฎาคม 2561 10:32:08] (view: 140)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.