ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 9 รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 9 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่สูงด้วยพหุวิทยาการ โดยมีคุณจิราภรณ์ โนนงาม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561[post:11 พฤษภาคม 2561 16:53:07] (view: 12)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.