ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีเปิดกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ “University Sports Tournament of Chiangmai : USTCM”


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ และ รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี เปิดกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ “University Sports Tournament of Chiangmai : USTCM” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 มีเจ้าภาพร่วม 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง สำหรับในการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 มีนักกีฬาชาย – หญิง จากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตเชียงใหม่, สถาบันการพละศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้


[post:12 มีนาคม 2561 10:48:22] (view: 4)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.