ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 11


ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 11 (The 11th International Conference of the Thailand Econometric Society) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ทางด้านเศรษฐมิติ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Predictive Econometrics and Big Data เพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักเศรษฐมิติ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย และสาขาอื่นๆ ในระดับนานาชาติ และเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนอันนำมาซึ่งแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย Distinguished Professors ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐมิติ นักเศรษฐศาสตร์ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป จากสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561


[post:10 มกราคม 2561 11:25:31] (view: 148)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.